Jackswin.nl – Verantwoord Spelen

Home » Jackswin.nl – Verantwoord Spelen

Jackswin.nl zet zich in om een verantwoordelijke en betrouwbare partner te zijn voor consumenten, exploitanten, wetgevers en regelgevers. Onze naleving van de Wet Kansspelen op Afstand van de Nederlandse overheid zorgt ervoor dat alle relevante wetgeving wordt nageleefd. Daarnaast houden wij ons strikt aan de richtlijnen van de Kansspelautoriteit.

Een belangrijk principe van Jackswin.nl is om uitsluitend samen te werken met gokexploitanten die in het bezit zijn van een geldige Nederlandse vergunning uitgegeven door de Kansspelautoriteit. Wanneer we naar deze aanbieders verwijzen, doen we dat in de breedste zin van het woord, waarbij we ons onthouden van het delen van links of het promoten van inhoud van illegale gokplatforms. Door dit te doen, houden wij ons aan dezelfde regels en voorschriften waar legale aanbieders zich aan moeten houden. Bovendien staan wij volledig achter de “Aanvullende advertentie-eisen” die door de Nederlandse Kansspelautoriteit zijn opgesteld.

Als verantwoordelijke partner houdt Jackswin.nl zich aan de volgende richtlijnen:

 • Wij richten ons niet op kwetsbare personen of personen onder de 24 jaar. Kwetsbare personen zijn minderjarigen, personen met risicovol gokgedrag en personen met een geschiedenis van gokverslaving.
 • Wij doen niet aan misleidende promotie van gokken en onthouden ons van valse of onrealistische voorstellingen van gokken of gokexploitanten.
 • We schilderen gokken niet af als een levensstijl of als een oplossing voor financiële problemen.
 • We bagatelliseren de gevolgen van riskant gokgedrag niet.
 • We maken gebruik van leeftijdstargeting op sociale mediaplatforms om ervoor te zorgen dat ons publiek bestaat uit personen van 24 jaar en ouder.
 • De 18+ verantwoordelijk spelen (18+ speel bewust) melding wordt duidelijk weergegeven op elke pagina.

Houd er rekening mee dat deze lijst en ons beleid voor verantwoordelijke partners niet uitputtend zijn. Jackswin.nl streeft ernaar transparant en betrouwbaar te zijn voor alle belanghebbenden, en wij verwelkomen feedback, tips en suggesties via info@jackswin.nl.

Jackswin.nl – Responsible Gaming (English)

Jackswin.nl is committed to being a responsible and reliable partner for consumers, operators, legislators and regulators. Our compliance with the Dutch government’s Remote Gaming Act ensures compliance with all relevant legislation. In addition, we strictly adhere to the guidelines of the Kansspelautoriteit.

An important principle of Jackswin.nl is to only cooperate with gambling operators that hold a valid Dutch license issued by the Kansspelautoriteit(Gambling Authority). When we refer to these operators, we do so in the broadest sense of the word, refraining from sharing links or promoting content from illegal gambling platforms. By doing so, we abide by the same rules and regulations that legal providers must abide by. Moreover, we fully support the “Additional advertising requirements” set forth by the Dutch Gaming Authority.

As a responsible partner, Jackswin.nl adheres to the following guidelines:

 • We do not target vulnerable persons or persons under the age of 24. Vulnerable persons are minors, persons with risky gambling behavior and persons with a history of gambling addiction.
 • We do not engage in misleading promotion of gambling and refrain from false or unrealistic representations of gambling or gambling operators.
 • We do not portray gambling as a lifestyle or as a solution to financial problems.
 • We do not downplay the consequences of risky gambling behavior.
 • We use age targeting on social media platforms to ensure that our audience consists of persons 24 years and older.
 • The 18+ responsible gaming (18+ play aware) notice is clearly displayed on each page.

Please note that this list and our responsible partner policy are not exhaustive. Jackswin.nl strives to be transparent and reliable for all stakeholders, and we welcome feedback, tips and suggestions at info@jackswin.nl.